Odpowiedź na pytania w związku z zapytaniem ofertowym 1/21/12/2017

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 1/21/12/2017 przedstawiamy odpowiedź na pytania stanowiące uzupełnienie dokumentacji ofertowej.

Pytanie 1:
Treść Pytania:
„W opisie kryterium punktowego nr 2 „Termin wykonania zadania” na stronie 10 opisano, że maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 punktów. W tabeli powyżej na tej samej stronie określono, że maksymalna liczba punktów wynosi 10 punktów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w tym zakresie.”

Odpowiedź
Informujemy, że w treści zapytania ofertowego znalazł się błąd edytorski. Prawidłowy opis przyznawania punktów w ramach kryterium punktowego nr 2 „Termin wykonania zadania” brzmi:

„Termin wykonania zadania. Im krótszy termin wykonania zadania tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najkrótszy termin 10 pkt, kolejny 5 pkt., i tak dalej co 5 pkt.;w przypadku większej niż 2 ilości ofert kolejni oferenci dostają 0 pkt”)

Pytanie 2:
Treść Pytania
„W opisie kryterium punktowego nr 3 „Ocena jakości próbki dostarczonego kodu oraz koncepcji rozwiązania” na stronie 10 nie określono, jakie będą obiektywnie kryteria, według którego będą przydzielane punkty w tym kryterium”

Odpowiedź
Informujemy, że punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą poniżej

Punkty będą przyznawane w postaci zerojedynkowej – spełnienie danego kryterium oznacza otrzymanie pełnej liczby punktów w danym kryterium. Nie spełnienie kryterium oznacza otrzymanie 0 punktów w ramach danego kryterium w tabeli. Nie można spełnić kryterium w tabeli częściowo.

Pytanie 3:
Treść Pytania
„W zapytaniu ofertowym wskazano maksymalny termin realizacji projektu 12 miesięcy. Jednocześnie w opisie kryterium mr 2 „Termin wykonania zadania” nie wskazano, jak będą traktowane oferty, których czas realizacji będzie przekraczał 12 miesięcy. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienia w tym zakresie.:

Odpowiedź
Informujemy, że oferty z terminem realizacji przekraczającym 12 miesięcy zostaną odrzucone.

Pytanie 4:

Treść Pytania:
„W zapytaniu ofertowym określono, że warunkami istotnych zmian umowy są”
– przesunięcia harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej
– zmiany kolejność wykonywania poszczególnych części zamówienia, których celem jest optymalizacja wykorzystania nakładów
– Inne zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Jednostkę Finansującą”

Prosimy o doprecyzowanie warunków istotnych zmian umowy tak, aby były one obiektywne”

Odpowiedź:

Przesłanką dokonania istotnej zmiany umowy – zarówno w zakresie harmonogramu, zmiany kolejności wykonywania zamówienia czy innych zmian – będą zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, o ile są one zgodne z wiążącymi Zamawiającego umową o dofinansowanie oraz regulaminem konkursu nr RPPM.02.02.01 – IP.02-22 – 002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie dostępnym na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie https://www.arp.gda.pl, a w szczególność zgodnych z wzorem umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik numer 5 do regulaminu konkursu. Dopuszczane są:

1) zmiany umowy, które w żadnym zakresie nie modyfikują treści oferty, ani treści zapytania ofertowego na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2) zmiany opisane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP): Art. 144 ust.1 pkt. 2-6, ust. 1a.

Dodatkowo wskazujemy, iż w zakresie zmian harmonogramu – nie są możliwe przesunięcia harmonogramu, które powodowały by zmianę ilości punktów, jakie otrzymała by oferta w kryterium „Termin wykonania zadania” lub które by powodowały niespełnianie przez ofertę wymogów określonych w zapytaniu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Jednostka Finansująca nie jest stroną umowy i formalnie zgoda Jednostki Finansującej nie jest wymogiem do zmiany umowy. Wskazana akceptacja Jednostki Finansującej oznacza jedynie zgodność zmiany z przepisami wskazanymi powyżej.