Komunikaty

Ogłoszenia i wyniki zamówień publicznych

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 23.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup modułów systemu informatycznego, który w sposób kompleksowy będzie wspierał prowadzenie projektów rekrutacyjnych, wybrana została oferta złożona przez Cocoders Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1/3, 87-100 Toruń.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0098/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 08.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup modułów systemu informatycznego, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy, wybrana została oferta złożona przez Cocoders Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1/3, 87-100 Toruń.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0099/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne.

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 28.12.2017 r., zapytania ofertowego którego przedmiotem zamówienia jest analiza wpływu profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy oraz dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców., wybrana została oferta złożona przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5, 99-301 Kutno.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 1/21/12/2017 przedstawiamy odpowiedź na pytania stanowiące uzupełnienie dokumentacji ofertowej.

Pytanie 1:
Treść Pytania:
„W opisie kryterium punktowego nr 2 „Termin wykonania zadania” na stronie 10 opisano, że maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 punktów. W tabeli powyżej na tej samej stronie określono, że maksymalna liczba punktów wynosi 10 punktów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w tym zakresie.”

Odpowiedź
Informujemy, że w treści zapytania ofertowego znalazł się błąd edytorski. Prawidłowy opis przyznawania punktów w ramach kryterium punktowego nr 2 „Termin wykonania zadania” brzmi:

„Termin wykonania zadania. Im krótszy termin wykonania zadania tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najkrótszy termin 10 pkt, kolejny 5 pkt., i tak dalej co 5 pkt.;w przypadku większej niż 2 ilości ofert kolejni oferenci dostają 0 pkt”)

Pytanie 2:
Treść Pytania
„W opisie kryterium punktowego nr 3 „Ocena jakości próbki dostarczonego kodu oraz koncepcji rozwiązania” na stronie 10 nie określono, jakie będą obiektywnie kryteria, według którego będą przydzielane punkty w tym kryterium”

Odpowiedź
Informujemy, że punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą poniżej

Punkty będą przyznawane w postaci zerojedynkowej – spełnienie danego kryterium oznacza otrzymanie pełnej liczby punktów w danym kryterium. Nie spełnienie kryterium oznacza otrzymanie 0 punktów w ramach danego kryterium w tabeli. Nie można spełnić kryterium w tabeli częściowo.

Pytanie 3:
Treść Pytania
„W zapytaniu ofertowym wskazano maksymalny termin realizacji projektu 12 miesięcy. Jednocześnie w opisie kryterium mr 2 „Termin wykonania zadania” nie wskazano, jak będą traktowane oferty, których czas realizacji będzie przekraczał 12 miesięcy. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienia w tym zakresie.:

Odpowiedź
Informujemy, że oferty z terminem realizacji przekraczającym 12 miesięcy zostaną odrzucone.

Pytanie 4:

Treść Pytania:
„W zapytaniu ofertowym określono, że warunkami istotnych zmian umowy są”
– przesunięcia harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej
– zmiany kolejność wykonywania poszczególnych części zamówienia, których celem jest optymalizacja wykorzystania nakładów
– Inne zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Jednostkę Finansującą”

Prosimy o doprecyzowanie warunków istotnych zmian umowy tak, aby były one obiektywne”

Odpowiedź:

Przesłanką dokonania istotnej zmiany umowy – zarówno w zakresie harmonogramu, zmiany kolejności wykonywania zamówienia czy innych zmian – będą zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, o ile są one zgodne z wiążącymi Zamawiającego umową o dofinansowanie oraz regulaminem konkursu nr RPPM.02.02.01 – IP.02-22 – 002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie dostępnym na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie https://www.arp.gda.pl, a w szczególność zgodnych z wzorem umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik numer 5 do regulaminu konkursu. Dopuszczane są:

1) zmiany umowy, które w żadnym zakresie nie modyfikują treści oferty, ani treści zapytania ofertowego na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2) zmiany opisane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP): Art. 144 ust.1 pkt. 2-6, ust. 1a.

Dodatkowo wskazujemy, iż w zakresie zmian harmonogramu – nie są możliwe przesunięcia harmonogramu, które powodowały by zmianę ilości punktów, jakie otrzymała by oferta w kryterium „Termin wykonania zadania” lub które by powodowały niespełnianie przez ofertę wymogów określonych w zapytaniu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Jednostka Finansująca nie jest stroną umowy i formalnie zgoda Jednostki Finansującej nie jest wymogiem do zmiany umowy. Wskazana akceptacja Jednostki Finansującej oznacza jedynie zgodność zmiany z przepisami wskazanymi powyżej.

Firma Lobo Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest analiza wpływu profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy oraz dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców.

zapytanie ofertowe (pdf)
7. Oświadczenie o stosowaniu polityk
6. Oświadczenie o braku wykluczenia
5. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej aparatury
4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych i technicznych
3. Oświadczenie-zgoda na wstępną weryfikację
2. Oświadczenie o zespole badawczym
1. Formularz ofertowy

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 23.11.2017 r., zapytania ofertowego którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania, stworzenie prototypu systemu oraz jego przetestowanie dla systemu do zautomatyzowania akcji dokonywanych przez rekruterów na portalach społecznościowych, wybrana została oferta złożona przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5, 99-301 Kutno.

Informacja o wyborze wykonawcy

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.11.2017 r., zapytania ofertowego na zakup usług doradczych w celu stworzenia pakietu narzędzi informatycznych „Agencja Pracy przyszłości” skierowanych do Agencji Pracy działających w rożnych branżach w Polsce oraz za granicą, wybrana została oferta złożona przez BTM Innovatios Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa.

Informacja o wyborze wykonawcy