Ogłoszenie

Działając jako likwidator spółki Lobo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Mściwoja 9 / 5, 81-361 Gdynia, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379784, posiadającej numer NIP: 9512334022, REGON: 142843056 (dalej odpowiednio jako „Likwidator” oraz „Spółka”), niniejszym zapraszam do składania ofert na zakup składnika majątku Spółki, którym jest:

Produkt informatyczny w postaci zorganizowanego systemu informatycznego stanowiącego zespół współpracujących ze sobą programów, procedur przetwarzania informacji w celu przetwarzania danych w zakresie związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym w celu wspierania i automatyzacji prowadzenia projektów rekrutacyjnych oraz automatyzacji procesu grafikowania pracy w tym przedsiębiorstwie, obejmujący w szczególności, ale nie wyłącznie wszelkie zasoby informacyjne w postaci elektronicznej, w szczególności kody źródłowe oprogramowania komputerowego, procedury ochronne i procedury awaryjne, metainformacje w postaci papierowej i elektronicznej, hasła i loginy, regulaminy dotyczące zasad użytkowania systemu, nośniki danych, infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną niezbędną do funkcjonowania tego systemu informatycznego, dokumenty regulujące politykę bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie oraz wszelkie inne informacje i niematerialne składniki mienia, które są niezbędne do funkcjonowania lub funkcjonują w ramach tego systemu informatycznego (dalej jako „System”).

Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto, tj. 12.300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży udzielane będą pod nr tel. 504-082-232. Każda osoba chcąca zapoznać się z kodem Systemu będzie mogła to zrobić w siedzibie Spółki w Gdyni po uprzednim umówieniu. Dokonanie oględzin możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Opis Systemu ma wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowi potwierdzenia jego stanu technicznego. Każdy Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty do samodzielnego i bezpośredniego zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłką pocztową poleconą bezpośrednio na adres Likwidatora: Bartosz Groele – Likwidator spółki Lobo sp. z o.o. sp.k., ul. Kielecka 2 – I piętro, 31-526 Kraków w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku do godziny 16:00, przy czym za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Likwidatora.

Oferty muszą być umieszczone w zamkniętych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA LOBO – nie otwierać” a w przypadku przesyłania ofert przesyłką poleconą zaklejona koperta z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA LOBO – nie otwierać” winna być umieszczona w dodatkowej kopercie zaadresowanej na Bartosz Groele – Likwidator spółki Lobo sp. z o.o. sp.k., ul. Kielecka 2 – I piętro, 31-526 Kraków.

Bezwarunkowa oferta powinna pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

1. dokładne oznaczenie oferenta;

2. dokładne oznaczenie przedmiotu oferty;

3. oferowaną cenę nabycia netto;

4. oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

5. datę sporządzenia oferty i podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpis (podpisy) osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach,

6. numer telefonu oraz adres e-mail.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej (kryterium będzie najwyższa cena ofertowa a w przypadku, gdy najwyższych ofert jest kilka wybór i przyjęcie oferty należy do Likwidatora) nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 roku pod adresem Likwidatora wskazanym powyżej o godz. 12.00.

W celu uniknięcia wątpliwości Likwidator wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert. Likwidator będący organizatorem przetargu zastrzega możliwość zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.