WGRAJ SWOJE CV

My znajdziemy Ci pracę!

ZATRUDNIJ NAJLEPSZEGO

Zwróć się o naszą ofertę!

Sukces

SUKCES

Przyczyniamy się do sukcesu strategii biznesowych naszych Partnerów, dostarczając pracowników odpowiednich do realizacji tych strategii.

Oszczędności

OSZCZĘDNOŚCI

Czas to pieniądz! Dzięki usłudze outsourcingu rekrutacji i zatrudnienia, generujemy realne oszczędności naszych Partnerów.

Przewaga

PRZEWAGA

Nasza znajomość rynku pracowników a także umiejętność dotarcia do najlepszych talentów na rynku pracy, tworzy rzeczywistą przewagę konkurencyjną współpracujących z nami organizacji.

SGS
"Zaangażowanie i szybkość działania pozwoliła wspólnie zatrudnić dziesiątki kandydatów i utworzyć zespoły zgranych i zmotywowanych pracowników.
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
HOCHLAND
"Dyżury pracownika firmy LOBO są dużym atutem współpracy"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
NOBLE BANK
"LOBO wyróżnia się przede wszystkim zaangażowaniem, elastycznością, dobrą komunikacją"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
PEKAES
"Brak stałych schematów działań i elastyczne podejście do tematu rekrutacji"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
MOBTER
"LOBO wyróżnia się bardzo dobrą znajomością branży IT"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
WSiP
"Warto podkreślić wysoką skuteczność realizowanych procesów rekrutacujnych"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
GEFCO
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń potwierdzamy, że firma wykazue się wysoką skutecznością rekrutacji i trafnym wyobrem kandydatów
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
SEALED AIR
"LOBO to szybkość działania, skuteczność oraz wysoki poziom świadczonych usług"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
TEXTRA
"LOBO cechuje skuteczność oraz wysoki poziom świadczonych usług"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
AGILITY
"Profesjonalny poziom, dyskrecja oraz bardzo dobra współpraca z Konsultantem"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
ABBOT CAPITAL
"Na szczególną pochwałę zasługuje dbałość o jasną, przejrzystą komunikację"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
SPEED CASH
"Firma LOBO wykazała się wysokim poziomem kompetencji i wiedzy merytorycznej"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
HAUSER
"Konsultanci firmy LOBO docierają do najlepszych specjalistów na rynku"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
SOFTELNET
"LOBO to elastyczne podejście do realizacji przyjętych celów oraz bieżące raportowanie"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
MAX VON JASTROV
"Świadczenia firmy niosą ze sobą wysoką markę i gwarancję rzetelnie zrealizowanego zadania"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
PAŃSTWO
"Firma LOBO wyróżnia się zaangażowaniem oraz wrażliwością na nasze potrzeby"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
TRANSPOREON
" Warto podkreślić wysoką skutecznośc realizowanych procesów rekrutacyjnych"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
VAN
"Dzięki LOBO mam pewność, że zlecenie zostanie potraktowane z największą starannością"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
VOICE CC
"Przedsiębiorcom, dla których liczy się profesjonalizm i duża elastyczność polecam LOBO"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje
WEBELLIAN
"LOBO cechuje profesjonalizm, wysoka jakość realizacji oraz zrozumienie potrzeb"
ZOBACZ REFERENCJE Zobacz Referencje

Lobo HR – firma doradztwa personalnego oraz agencja rekrutacyjna

Lobo HR od 2010 roku współtworzy sukcesy polskich i międzynarodowych organizacji, dzięki eksperckiej wiedzy z zakresu rynku pracy i profesjonalnie świadczonym usługom rekrutacji, selekcji i outsourcingu pracowniczego. To właśnie to wieloletnie doświadczenie sprawia, że nie mamy sobie równych w pozyskiwaniu pracowników dla naszych Klientów - zarówno obecnych, jak i przyszłych!

Efektywnie rekrutujemy, wnikliwie selekcjonujemy, stosujemy zaawansowane narzędzia i metody rekrutacyjne. Co ważne, to nawet w największym natłoku pracy kładziemy wielki nacisk na dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań skrojonych pod potrzeby zlecenia. Tak więc, aby realizowane procesy przebiegały dynamicznie i z najlepszymi efektami, wykorzystujemy nowe technologie, w tym innowacyjny system do komunikacji z Klientem - tzw. Panel Klienta. Wierzymy, że tylko tak da się osiągać wymierne rezultaty, z których zadowoleni będziemy nie tylko my, ale także nasi Klienci, którzy obdarowali nas swoim zaufaniem.
Jesteśmy firmą rekrutacyjną z powołania. Zatrudniamy ekspertów rynku pracy, rekrutujących z pasją. Nie jest łatwo być profesjonalnym i skutecznym, na rynku wypełnionym agencjami rekrutacyjnymi i firmami doradztwa personalnego. My jesteśmy zarówno profesjonalni jak i skuteczni, a referencje naszych Klientów, potwierdzają ich zadowolenie z codziennej współpracy z Lobo. Robimy dobrze to, co robimy. Znamy się na tym. Klucz do naszego sukcesu - po prostu - lubimy to, co robimy!

Dostarczamy najlepszych pracowników na rynku, w najkrótszym czasie. Analizujemy kompetencje Kandydatów, by przedstawiać wyłącznie tych, dopasowanych do potrzeb i strategii biznesowej naszych Partnerów. Oszczędzamy czas i pieniądze Pracodawców. Wszystkie te działania mają jeden cel – efektywne zabezpieczenie wszelkich potrzeb personalnych naszych Partnerów, wspieranie w realizacji ich strategii biznesowej i osiąganiu sukcesów.

Firma rekrutacyjna stworzona wprost dla Ciebie!

OSOBY MIESIĘCZNIE ZNAJDUJĄ PRACĘ DZIĘKI LOBO HR

KANDYDATÓW PRZECHODZI OKRES PRÓBNY

TYLE OSÓB ZNALAZŁO PRACĘ DZIĘKI LOBO HR

PRACODAWCÓW WRACA PO KOLEJNYCH PRACOWNIKÓW

Brak wyników.

NAJNOWSZY WPIS W BLOGU

8 Grudzień, 2023

Ogłoszenie

Działając jako likwidator spółki Lobo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Mściwoja 9 / 5, 81-361 Gdynia, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379784, posiadającej numer NIP: 9512334022, REGON: 142843056 (dalej odpowiednio jako „Likwidator” oraz „Spółka”), niniejszym zapraszam do składania ofert na zakup składnika majątku Spółki, którym jest:

Produkt informatyczny w postaci zorganizowanego systemu informatycznego stanowiącego zespół współpracujących ze sobą programów, procedur przetwarzania informacji w celu przetwarzania danych w zakresie związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym w celu wspierania i automatyzacji prowadzenia projektów rekrutacyjnych oraz automatyzacji procesu grafikowania pracy w tym przedsiębiorstwie, obejmujący w szczególności, ale nie wyłącznie wszelkie zasoby informacyjne w postaci elektronicznej, w szczególności kody źródłowe oprogramowania komputerowego, procedury ochronne i procedury awaryjne, metainformacje w postaci papierowej i elektronicznej, hasła i loginy, regulaminy dotyczące zasad użytkowania systemu, nośniki danych, infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną niezbędną do funkcjonowania tego systemu informatycznego, dokumenty regulujące politykę bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie oraz wszelkie inne informacje i niematerialne składniki mienia, które są niezbędne do funkcjonowania lub funkcjonują w ramach tego systemu informatycznego (dalej jako „System”).

Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto, tj. 12.300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży udzielane będą pod nr tel. 504-082-232. Każda osoba chcąca zapoznać się z kodem Systemu będzie mogła to zrobić w siedzibie Spółki w Gdyni po uprzednim umówieniu. Dokonanie oględzin możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Opis Systemu ma wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowi potwierdzenia jego stanu technicznego. Każdy Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty do samodzielnego i bezpośredniego zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłką pocztową poleconą bezpośrednio na adres Likwidatora: Bartosz Groele – Likwidator spółki Lobo sp. z o.o. sp.k., ul. Kielecka 2 – I piętro, 31-526 Kraków w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku do godziny 16:00, przy czym za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Likwidatora.

Oferty muszą być umieszczone w zamkniętych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA LOBO – nie otwierać” a w przypadku przesyłania ofert przesyłką poleconą zaklejona koperta z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA LOBO – nie otwierać” winna być umieszczona w dodatkowej kopercie zaadresowanej na Bartosz Groele – Likwidator spółki Lobo sp. z o.o. sp.k., ul. Kielecka 2 – I piętro, 31-526 Kraków.

Bezwarunkowa oferta powinna pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

1. dokładne oznaczenie oferenta;

2. dokładne oznaczenie przedmiotu oferty;

3. oferowaną cenę nabycia netto;

4. oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

5. datę sporządzenia oferty i podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpis (podpisy) osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach,

6. numer telefonu oraz adres e-mail.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej (kryterium będzie najwyższa cena ofertowa a w przypadku, gdy najwyższych ofert jest kilka wybór i przyjęcie oferty należy do Likwidatora) nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 roku pod adresem Likwidatora wskazanym powyżej o godz. 12.00.

W celu uniknięcia wątpliwości Likwidator wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert. Likwidator będący organizatorem przetargu zastrzega możliwość zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

czytaj więcej